Privacyverklaring

Privacyverklaring

1.     Algemeen

VZW Wandelklub Halewijn hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

Als VZW Wandelklub Halewijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW Wandelklub Halewijn

secretaris@wandelklubhalewijn.be

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door VZW Wandelklub Halewijn verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Wandelklub Halewijn maw lidmaatschap (uitvoering overeenkomst)
 • Het bijhouden van het ledenregister en vrijwilligersregister (wettelijke verplichting)
 • De ledenadministratie (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van het ledenblad en uitnodigingen voor evenementen (gerechtvaardigd belang)
 • De organisatie van evenementen (gerechtvaardigd belang)
 • De aansluiting bij de Federatie Wandelsport Vlaanderen (uitvoering overeenkomst).
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
 • Het organiseren van busreizen (gerechtvaardigd belang)
 • Het aanhouden van de website www.wandelklubhalewijn.be (gerechtvaardigd belang).

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Digitale foto’s
 • Gegevens verkregen via de website

VZW Wandelklub Halewijn publiceert regelmatig foto’s van clubleden en eventueel andere personen in het clubblad, op onze website en op sociale media. Hiermee willen we de geïnteresseerden van de club (leden en sympathisanten) op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De foto’s worden telkens gemaakt in het normale clubverband met respect voor de afgebeelde personen. Wij gaan er van uit dat er geen bezwaar bestaat tegen de publicatie van de foto’s die te maken hebben met de activiteiten van de club. Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben dan kan u dit te allen tijde melden aan het bestuur. Wij zullen uw bezwaar respecteren en geen foto’s meer publiceren.

De gegevens die worden verkregen via de website worden onder meer verzameld via het platform “wordpress” dat wij gebruiken voor de hosting van onze website.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelt wordpress de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruiksagent string om spam opsporing te helpen.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan wordpress de vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat deze te moeten modereren. 

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie worden geleid.

 

1.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden van VZW Wandelklub Halewijn.

De gegevens verkregen via de website worden verwerkt door wordpress.

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn

VZW wandelklub Halewijn]  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist dan wel anders bepaald in deze privacyverklaring.

1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Alle gegevens worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking voor zover dit mogelijk is.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.10                    Wijziging privacyverklaring

VZW Wandelklub Halewijn kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 14.06.2018

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.